Błogosławiony Jan Paweł II Wielki

iPad
Category:
Photography
Last changed:
4 years ago
Version:
1.0
Size:
185.6 MB
Average Rating:
(0)
Developer:
M2Dev sp.j.
$4.99Buy Now

Description of Błogosławiony Jan Paweł II Wielki

Jan Paweł II Wielki to Papież, który w sercach Polaków zajmuje szczególne miejsce, miejsce nadrzędne. Jego osoba znacząco wpłynęła na losy naszego narodu i losy wielu z nas. Nie wszyscy mieliśmy okazję spotkać się z nim osobiście, wielu jednak uczestniczyło w celebrowanych przez niego Mszach świętych, i było to zawsze niezapomniane wydarzenie i przeżycie.

Dzisiaj, gdy beatyfikacja Jana Pawła II stała się faktem, chcemy włączyć się w szeroki nurt narodowego dziękczynienia za jego pontyfikat, przedstawiając Czytelnikom album z fotografiami Papieża, przede wszystkim z jego pielgrzymek do Polski, którym Wydawnictwo Pallottinum od początku towarzyszyło licznymi publikacjami. W albumie zamieszczamy też dwie homilie Jana Pawła II – z pierwszej i ostatniej jego pielgrzymki do Polski (z Warszawy i z Łagiewnik), które w znamienny sposób uwypuklają dwa istotne wątki nauczania papieskiego: w mocy Ducha Świętego głosić i przyjąć Chrystusa, i odnajdywać pokój w Jego miłosierdziu.

Wydawnictwo Pallottinum

Projekt okładki, układ i opracowanie zdjęć ks. Krzysztof Oleszczak SAC, ks. Paweł Cholewa SAC
Fotografie: Arturo Mari, archiwum Wydawnictwa Pallottinum
Redakcja techniczna: ks. Krzysztof Oleszczak SAC, ks. Paweł Cholewa SAC
© Copyright by Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2011

************************************

John Paul II the Great is the Pope who occupies a special and paramount place in the hearts of Poles. He has significantly influenced the history of our nation and the lives of many of us. Not everyone had the opportunity to meet him in person, but many participated in his celebrations of Masses, which was always an unforgettable event and experience.

Today, when the beatification of John Paul II became a reality, we want to engage in a broad stream of national thanksgiving for his pontificate, providing readers with an album of photographs of the Pope, mostly from his pilgrimages to Poland, which from the very beginning were accompanied by numerous publications of the Pallottinum Publishing house. The album also includes two homilies of John Paul II from the first and last of his pilgrimages to Poland (from Warsaw and Krakow-Lagiewniki), which significantly highlight the two important motifs of his papal teaching: to proclaim and accept Christ in the power of the Holy Spirit and to find peace in his mercy.

Pallottinum Publishing House

Cover design, layout and design of photos Fr. Krzysztof Oleszczak SAC, Fr. Pawel Cholewa SAC
Photos: Arturo Mari, archives of Pallottinum Publishing House
Technical editors: Fr. Krzysztof Oleszczak SAC, Fr. Pawel Cholewa SAC
© Copyright by Pallottinum Publishing House, Poznan 2011

Screenshots of Błogosławiony Jan Paweł II Wielki

iPad Screenshots